4408_1227
4408_1227
kostra
2019-05-25T18:01:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Jondal, faktaark Samferdsel Jondal

KOSTRA nøkkeltall

Jondal - 1227 (Hordaland)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jondal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 3,6 . . 0,0 8,8 7,0 7,6 7,3 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 14,9 14,3 11,5 11,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 39,3 . . 42,9 42,0 43,3 42,9 41,5 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 65,4 69,2 67,5 67,3
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 5,1 . . 11,3 32,1 32,3 28,5 28,2 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 35,7 43,9 31,3 28,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 . . 0,0 44,8 47,3 45,4 42,5 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 12,5 10,5 12,3 10,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 4 077 . . 3 682 2 894 3 107 3 154 3 540 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 1 328 1 424 1 483 1 510
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 18 182 . . 35 667 11 148 11 775 11 703 16 182 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 22 499 24 717 23 844 26 332
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 2 445 . . 2 244 1 152 1 026 1 117 927 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 678 729 911 816
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 1 . . 0 170 131 146 133 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 447 373 349 333
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 3 962 . . 2 291 2 304 2 325 2 454 2 572 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 790 745 836 871
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 156 214 . . 88 929 89 063 92 482 95 443 104 494 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 135 778 148 294 143 672 163 557
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.