4403_0935
4403_0935
kostra
2019-10-17T11:01:00.000Z
no
tjenesteområde Kirke Iveland, faktaark Kirke Iveland

KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Kirke

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Iveland Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,1 1,4 1,1 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 1,0 1,3 1,0 0,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,2 1,2
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 73,3 71,3 69,5 69,0 83,7 82,4 81,8 81,5 75,7 74,4 73,6 72,9 72,7 71,3 70,5 69,8 72,9 71,6 70,9 70,4
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 100,0 85,0 73,3 66,7 99,8 70,3 70,0 69,7 64,2 60,6 58,9 56,9 57,8 55,3 53,6 51,9 72,1 63,2 65,2 61,3
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 73,3 68,8 75,0 90,9 82,1 79,4 76,5 81,1 64,6 63,0 61,2 59,5 61,5 60,0 57,9 56,3 67,4 64,3 58,6 58,1
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 81,8 106,7 100,0 77,8 105,4 106,5 106,6 101,4 92,3 90,8 90,2 89,2 90,4 88,8 88,2 87,4 92,1 88,0 84,8 85,3
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 12,8 12,4 14,0 14,9 4,9 6,0 6,2 6,6 9,3 10,3 10,3 10,9 10,7 11,8 11,7 12,3 12,5 13,3 13,5 14,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 813 1 030 805 814 1 237 1 261 1 290 1 347 604 615 633 654 583 591 607 628 675 703 724 737
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 115 197 100 109 28 35 40 37 18 19 18 19 35 35 36 38 26 20 15 17
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt