KOSTRA nøkkeltall

Indre Fosen - 5054 (Trøndelag - Trööndelage)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Indre Fosen Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . 10,7 10,8 10,8 25,1 24,6 19,9 22,3 17,1 8,7 9,0 8,8 9,3 20,3 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 . . 12,8 13,6 13,5 . . 12,8 13,6 13,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . 53,6 54,0 54,0 63,4 63,6 64,2 72,8 60,6 46,0 45,7 46,4 45,2 82,5 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 . . 39,9 40,8 41,8 . . 39,9 40,8 41,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . 61,5 63,7 32,4 30,9 33,3 26,3 22,4 26,6 39,2 37,6 36,6 35,6 21,9 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 . . 31,2 32,5 27,8 . . 31,2 32,5 27,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . 42,9 42,4 42,4 30,2 29,9 29,1 23,2 29,8 42,0 40,6 39,6 37,9 6,6 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 . . 53,4 53,2 49,9 . . 53,4 53,2 49,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . 1 619 1 841 1 924 872 1 028 1 074 1 125 1 525 1 671 1 798 1 976 2 108 1 705 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 . . 2 148 2 155 2 080 . . 2 148 2 155 2 080
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . 5 707 12 933 12 933 17 571 18 441 19 880 20 620 20 975 16 924 18 619 20 837 20 324 24 095 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 . . 28 827 24 901 29 806 . . 28 827 24 901 29 806
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . 1 779 1 004 1 234 1 046 1 055 1 417 1 466 1 673 1 155 1 417 1 582 1 385 1 016 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 . . 1 732 2 093 1 457 . . 1 732 2 093 1 457
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . 15 15 15 663 649 535 548 835 477 499 514 643 631 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 . . 502 542 542 . . 502 542 542
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . 1 242 1 468 1 394 746 885 934 961 1 099 1 203 1 309 1 426 1 613 1 024 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 . . 1 193 1 276 1 261 . . 1 193 1 276 1 261
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . 88 629 105 806 99 777 111 885 130 819 137 823 154 787 127 122 94 047 101 024 106 097 119 632 182 799 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 . . 140 092 149 748 148 346 . . 140 092 149 748 148 346
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.