KOSTRA nøkkeltall

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hyllestad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 6,6 10,3 11,0 7,5 8,2 9,9 10,0 10,7 12,9 8,8 7,0 7,6 7,4 7,0 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 9,2 6,2 6,3 6,4 5,8 9,2 6,2 6,3 6,4 5,8 9,2 6,2 6,3 6,4 5,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 28,6 28,0 28,0 30,8 21,6 24,5 29,5 28,2 30,5 30,4 42,0 43,3 42,9 41,3 35,0 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 35,8 38,7 38,1 41,4 38,2 35,8 38,7 38,1 41,4 38,2 35,8 38,7 38,1 41,4 38,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 13,1 35,0 19,3 12,5 15,4 38,1 37,7 35,6 43,3 27,8 46,1 43,4 41,2 39,3 37,6 32,1 32,3 28,5 28,3 32,2 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 38,3 33,2 37,5 34,1 35,0 38,3 33,2 37,5 34,1 35,0 38,3 33,2 37,5 34,1 35,0
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 72,2 69,4 61,1 61,1 59,7 59,8 60,2 58,8 57,9 57,6 55,8 53,8 48,4 49,8 54,4 44,8 47,3 45,4 42,3 44,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 29,0 30,3 28,0 28,1 29,0 29,0 30,3 28,0 28,1 29,0 29,0 30,3 28,0 28,1 29,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 644 2 113 1 957 1 822 1 956 2 025 2 147 2 244 2 618 2 995 2 195 2 380 2 402 2 667 2 179 2 894 3 107 3 154 3 623 3 999 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 2 136 2 097 2 311 2 468 2 647 2 136 2 097 2 311 2 468 2 647 2 136 2 097 2 311 2 468 2 647
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 26 000 43 800 17 600 18 200 22 400 15 514 17 301 16 853 17 826 17 691 12 149 11 002 14 744 14 226 18 417 11 148 11 775 11 703 16 317 17 059 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 21 136 19 387 21 510 22 320 23 501 21 136 19 387 21 510 22 320 23 501 21 136 19 387 21 510 22 320 23 501
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 501 746 1 003 941 816 766 1 297 1 343 3 065 1 183 988 1 648 1 558 1 157 1 152 1 026 1 117 957 2 034 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 106 1 486 1 978 2 064 2 178 1 106 1 486 1 978 2 064 2 178 1 106 1 486 1 978 2 064 2 178
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 0 46 32 50 47 19 106 135 141 151 136 170 131 146 144 135 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 176 128 130 132 103 176 128 130 132 103 176 128 130 132 103
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 358 1 703 1 743 1 599 1 758 1 692 1 766 1 920 2 174 2 646 1 910 2 080 2 050 2 288 2 025 2 304 2 325 2 454 2 560 2 972 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 626 1 551 1 715 1 815 2 009 1 626 1 551 1 715 1 815 2 009 1 626 1 551 1 715 1 815 2 009
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 26 306 34 014 33 361 30 333 32 431 70 505 73 357 79 033 83 119 151 914 78 504 80 544 76 549 84 706 99 673 89 063 92 482 95 443 96 708 121 618 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 93 483 83 342 92 106 96 282 124 758 93 483 83 342 92 106 96 282 124 758 93 483 83 342 92 106 96 282 124 758
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.