4407_0111
4407_0111
kostra
2019-06-26T17:13:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Hvaler, faktaark Plan, byggesak og miljø Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 2 2 1 74 94 96 76 172 194 156 184 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 138 148 124 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 50 .. .. 47 62 56 51 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 60 36 42 61
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 306 335 374 350 3 416 3 562 3 972 3 476 7 968 7 550 7 018 7 258 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 8 424 8 670 8 952 9 314
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 114 .. 149 0 2 378 0 1 558 0 4 600 0 2 774 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 5 448 0 3 162
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 15 14 .. 16 14 16 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 59 28 .. 35 27 37 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 43 35 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 0 0 0 16 2 4 0 32 74 90 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 14 30 312
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 .. 2 6 46 52 146 36 138 193 146 188 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 74 20 32 52
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 94 98 100 .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 100 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. 50 50 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. .. .. 69 65 76 69 74 69 86 64 84 86 86 82 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 35 48 .. .. 828 740 0 0 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 592 3 284 0 0

Kontakt