4393_0111
4393_0111
kostra
2019-11-13T02:48:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Hvaler, faktaark Barnehager Hvaler

KOSTRA nøkkeltall

Hvaler - 0111 (Østfold)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hvaler Kostragruppe 01 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 87,1 98,3 86,7 84,6 76,3 75,7 75,9 78,0 78,0 79,0 81,4 82,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 77,1 78,1 78,6 79,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,7 93,5 93,6 93,6 87,6 87,3 87,6 88,8 89,8 89,8 90,6 91,4 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 88,6 89,1 89,6 89,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,9 91,0 97,3 99,1 94,4 94,4 95,1 95,8 97,2 96,9 96,8 97,2 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 95,6 96,0 96,4 96,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 71,7 70,8 72,6 71,8 64,5 66,3 67,0 66,5 72,3 72,1 72,2 71,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 38,2 37,9 37,9 37,5
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,7 5,7 5,5 5,4 6,2 6,1 6,1 5,9 5,4 5,5 5,5 5,3 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 36,1 33,8 43,4 .. 36,6 38,0 39,2 .. 37,3 37,4 38,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 40,7 42,2 44,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 7,0 8,8 3,4 3,4 4,8 4,4 3,8 4,2 4,2 3,9 2,8 2,9 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,9 5,2 3,6 3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 60 70 68 72 59 62 64 71 62 64 65 70 59 62 64 69 60 63 65 70 60 65 66 71
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 90,0 85,7 50,0 150,0 73,0 82,1 80,7 85,1 79,5 79,6 83,0 83,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 72,6 74,1 75,4 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,7 9,7 9,2 9,6 12,8 13,1 13,3 13,8 11,0 11,1 10,9 11,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 13,7 13,8 13,5 13,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 139 505 167 265 158 520 167 244 124 159 131 884 137 861 154 171 137 857 142 739 148 655 159 818 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 123 688 131 767 135 921 146 092
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 50 59 58 62 48 51 53 59 53 54 55 60 48 50 51 55 48 50 52 55 46 49 50 54
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.