4395_0628
4395_0628
kostra
2019-02-17T19:54:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Hurum, faktaark Befolkningsprofil Hurum

KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Befolkningsprofil

Publisert 15.03.2018, oppdatert 15.06.2018.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Innbyggere (antall) antall 9 413 9 462 9 450 391 602 397 024 390 275 4 555 595 4 591 560 4 622 151 5 213 985 5 258 317 5 295 619 277 684 279 714 281 769
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,3 7,2 7,7 10,8 10,7 10,3 10,8 10,6 10,2 11,3 11,2 10,7 10,2 9,6 9,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,5 9,1 8,3 7,2 7,2 7,0 8,1 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 8,4 7,9 8,4
Netto innflytting (antall)1 antall 58 68 -10 3 328 4 063 4 031 24 875 23 675 20 232 29 802 26 076 21 293 2 434 1 560 1 640
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 13,7 13,6 13,3 11,5 11,1 11,5 10,9 10,8 10,7 10,8 10,7 10,6 12,3 12,2 12,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,5 65,0 62,1 62,3 59,8 61,3 63,9 63,4 62,7 64,4 63,9 63,2 63,4 63,2 63,0
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall) antall 46 32 20 1 779 1 387 1 152 22 383 16 667 15 148 24 985 18 733 16 995 1 315 951 814
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) prosent 8,6 8,8 9,2 9,0 9,1 9,4 9,4 9,5 9,7 8,8 8,9 9,1 8,0 8,1 8,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,9 1,5 1,1 1,8 1,7 1,4 2,0 2,0 1,6 2,0 2,0 1,6 1,9 1,8 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,0 13,4 13,9 13,4 13,7 14,9 13,9 14,5 15,0 16,3 16,8 17,3 18,3 18,9 19,6
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt