KOSTRA nøkkeltall

Hurdal - 3037 (Viken)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurdal Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Viken
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,7 3,3 4,0 4,1 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 1,4 1,4 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 754 2 434 2 529 2 644 2 264
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 838 1 193 1 174 1 224 993
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 1 296 1 350 1 457 1 583
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 418 357 295 302 281
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall .. 3,9 2,7 2,8 2,2
Utlån per innbygger (antall) antall 3,2 3,0 2,1 2,1 2,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 10,4 20,6 13,6 13,1 10,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 18,4 16,8 15,8 17,1 16,0
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt