4406_5046
4406_5046
kostra
2019-05-24T21:38:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Høylandet, faktaark Landbruk Høylandet

KOSTRA nøkkeltall

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høylandet Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 1,0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 1 527 35 474 36 518 36 906 41 244 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 . . . 108 924
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 8,6 3,6 3,7 3,7 4,2 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 . . . 5,4
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 177 9 976 9 981 9 981 9 890 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 . . . 20 186
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 68 1 853 1 818 1 754 1 696 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 . . . 5 720
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 20 365 420 860 421 265 424 157 424 456 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 . . . 1 604 582
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 218 182 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 . . . 10 418 574
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,5 474,8 480,8 228,6 322,1 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 . . . 966,7
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,5 151,3 180,1 61,2 90,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 . . . 478,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 323,5 300,7 167,4 231,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 . . . 488,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 74 1 613 1 022 1 336 1 933 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 . . . 5 253
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 6 446 531 360 421 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 . . . 1 086

Kontakt