KOSTRA nøkkeltall

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høyanger Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 227 1 275 1 222 1 338 1 560 51 184 54 617 52 935 56 994 57 822 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 40 507 43 111 44 138 45 067 51 852 40 507 43 111 44 138 45 067 51 852 40 507 43 111 44 138 45 067 51 852
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,8 4,0 3,8 4,2 4,9 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 320 321 321 321 320 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 72 70 67 66 62 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 10 316 9 970 10 347 10 225 9 954 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 104 836 107 219 107 219 106 875 106 745 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,2 6,0 4,0 13,0 5,0 324,5 411,5 1 439,8 356,9 1 044,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 259,5 282,3 279,5 259,4 268,6 259,5 282,3 279,5 259,4 268,6 259,5 282,3 279,5 259,4 268,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,2 5,0 4,0 13,0 5,0 141,7 149,3 128,2 211,3 943,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 222,9 163,2 187,6 179,8 226,0 222,9 163,2 187,6 179,8 226,0 222,9 163,2 187,6 179,8 226,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 32 50 0 0 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 295 507 714 587 787 295 507 714 587 787 295 507 714 587 787
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 9 17 11 13 10 647 633 573 622 629 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 422 421 319 322 304 422 421 319 322 304 422 421 319 322 304

Kontakt