4398_0620
4398_0620
kostra
2019-04-25T14:37:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Hol, faktaark Eiendomsforvaltning Hol

KOSTRA nøkkeltall

Hol - 0620 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hol Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 12,7 10,7 10,8 12,7 9,8 9,9 10,0 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,7 9,0 8,9 9,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 456 467 468 520 191 231 247 327 242 258 271 295 246 259 279 303 317 263 290 582
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,60 7,88 7,48 7,58 7,41 0,09 7,65 7,46 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 5,70 1,43 6,26 6,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 51 57 71 72 103 8 875 87 84 86 94 100 100 93 101 109 110 80 369 64 72
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 646 655 670 720 545 43 665 588 631 482 515 517 562 481 525 540 580 448 1 976 392 442
Herav utgifter til renhold (kr) kr 199 190 204 210 123 10 151 163 175 144 152 157 161 143 150 156 159 151 566 134 148
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 82 80 80 76 120 9 964 130 146 102 109 111 126 101 109 113 127 79 378 73 84
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt