KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 868 2 261 2 348 2 281 2 201 54 617 52 935 56 994 57 910 11 469 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 660 48 605 50 921 57 263 54 337
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,2 5,0 5,2 5,1 5,0 4,6 4,4 4,8 .. 3,0 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,6 4,6 4,9 .. 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 449 449 449 445 443 11 933 11 933 11 855 .. 3 863 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 10 471 10 471 10 389 .. 10 314
Jordbruksbedrifter (antall) antall 191 190 191 190 184 2 363 2 309 2 280 .. 481 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 4 237 4 176 4 118 .. 4 035
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 39 071 38 715 38 401 38 676 37 888 477 083 479 984 476 002 .. 125 823 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 996 267 995 047 999 003 .. 999 171
Produktivt skogareal (dekar) dekar 137 921 137 921 137 664 137 586 137 586 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 34,0 13,4 2,0 1,0 5,0 411,5 1 439,8 356,9 153,7 72,3 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 839,4 459,1 508,8 771,8 761,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 16,0 1,0 0,8 1,0 0,0 149,3 128,2 211,3 52,2 44,0 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 557,3 255,1 401,4 621,2 470,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 18,0 12,4 1,2 0,0 5,0 262,2 1 311,6 145,6 101,5 28,3 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 282,1 204,0 107,4 150,6 291,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 102 346 105 167 47 2 264 1 631 1 480 2 380 671 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 2 370 1 841 2 047 2 455 1 915
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 33 39 23 28 29 633 573 622 629 277 582 638 702 633 491 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 528 431 435 467 447

Kontakt