KOSTRA nøkkeltall

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjelmeland Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,9 12,6 13,2 13,2 9,8 9,9 10,0 10,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,3 8,8 9,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 218 169 203 303 191 231 247 336 242 258 271 278 246 259 279 288 157 167 217 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,85 10,59 10,08 9,75 7,41 0,09 7,65 7,46 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,50 4,51 4,51 5,18
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 223 221 44 47 103 8 875 87 85 86 94 100 99 93 101 109 109 99 132 169 126
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 347 400 643 657 545 43 665 588 634 482 515 517 562 481 525 540 581 541 608 574 563
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 0 216 227 123 10 151 163 176 144 152 157 161 143 150 156 159 166 164 180 156
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 114 111 122 139 120 9 964 130 148 102 109 111 126 101 109 113 127 103 116 114 114
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt