4407_5013
4407_5013
kostra
2019-06-20T05:39:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Hitra, faktaark Plan, byggesak og miljø Hitra

KOSTRA nøkkeltall

Hitra - 5013 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hitra Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . .. 172 194 156 184 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 . . . 382
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 . . . 42
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 130 7 968 7 550 7 018 7 258 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 . . . 15 288
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 67 0 4 600 0 2 774 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 . . . 6 294
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 11 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 49 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 . . . 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . 14 0 32 74 90 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 . . . 1 084
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 50 138 193 146 188 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 . . . 332
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 58 74 69 86 64 84 86 86 82 84 86 86 81 . . . 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 . . . 0

Kontakt