KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 4,2 . 0,0 0,0 9,0 9,5 9,0 9,4 5,8 6,2 7,5 6,8 8,8 7,0 7,6 7,4 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 5,8 6,7 7,1 6,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 83,3 . 66,7 64,5 35,2 33,6 34,2 34,5 97,2 42,1 43,2 43,7 42,0 43,3 42,9 42,3 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 55,2 50,8 53,6 54,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 45,5 . 55,6 27,8 42,0 41,3 39,3 38,5 28,4 26,7 28,0 27,7 32,1 32,3 28,5 28,4 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 45,5 43,9 40,1 41,6
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 . 20,0 29,0 48,1 48,0 46,7 47,1 44,4 41,6 40,9 42,8 44,8 47,3 45,4 42,3 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 46,1 44,2 42,7 44,7
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 618 . 1 972 1 735 1 402 1 487 1 584 1 716 2 156 2 219 2 424 2 628 2 894 3 107 3 154 3 617 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 2 514 2 499 2 832 2 838
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 11 400 . 9 500 17 700 14 411 14 514 15 271 16 988 5 575 13 985 12 508 15 560 11 148 11 775 11 703 15 921 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 15 606 18 098 17 334 18 013
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 3 003 . 561 1 382 749 861 1 379 1 408 1 112 809 1 156 1 612 1 152 1 026 1 117 957 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 255 1 458 1 013 1 189
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 1 . 0 0 283 313 304 318 132 143 177 161 170 131 146 144 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 196 236 248 240
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 459 . 1 874 1 679 1 306 1 368 1 459 1 593 1 643 1 731 1 886 1 937 2 304 2 325 2 454 2 555 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 1 608 1 599 1 857 1 773
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 105 958 . 111 800 96 419 81 986 81 610 84 533 90 979 86 819 90 280 96 225 98 623 89 063 92 482 95 443 96 512 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 114 199 110 213 128 807 120 000
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.