KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 61 62 64 73 57 4 878 5 098 4 872 4 764 2 625 3 311 3 616 3 482 3 164 1 340 3 311 3 616 3 482 3 164 1 340 2 322 2 350 2 195 2 224 2 125 19 627 20 375 20 401 19 648 1 042 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 6 663 6 742 6 516 6 523 5 811 6 663 6 742 6 516 6 523 5 811
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 17 19 19 16 7 1 054 1 032 956 886 548 707 744 659 588 270 707 744 659 588 270 443 435 344 382 394 2 333 2 319 2 261 2 163 171 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 1 645 1 592 1 470 1 413 1 242 1 645 1 592 1 470 1 413 1 242
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 9 16 26 25 18 1 243 1 381 1 437 1 496 751 876 1 073 1 126 945 344 876 1 073 1 126 945 344 519 549 564 539 598 8 476 10 589 10 602 10 096 245 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 1 858 1 894 1 816 1 881 1 597 1 858 1 894 1 816 1 881 1 597
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 5 4 8 5 8 593 593 615 654 403 404 480 473 455 241 404 480 473 455 241 329 290 287 364 320 1 420 1 708 1 761 1 767 195 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 700 707 760 817 741 700 707 760 817 741
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 39 20 22 30 27 2 304 1 754 1 695 1 684 852 1 520 1 177 1 203 1 167 403 1 520 1 177 1 203 1 167 403 1 019 747 729 727 692 9 745 9 227 8 812 8 543 361 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 3 162 2 369 2 344 2 348 2 100 3 162 2 369 2 344 2 348 2 100
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 6 7 12 13 11 650 694 625 610 293 470 492 482 476 202 470 492 482 476 202 426 397 398 411 326 849 791 788 693 224 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 656 692 688 717 646 656 692 688 717 646
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 34 56 60 55 64 2 341 2 712 2 703 2 630 1 473 1 615 2 037 1 855 1 805 729 1 615 2 037 1 855 1 805 729 1 101 1 228 1 136 1 309 1 122 11 365 11 875 11 731 10 812 552 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 3 609 3 809 3 824 3 879 3 313 3 609 3 809 3 824 3 879 3 313
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt