KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland - Nordlánnda)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,0 9,6 9,4 7,7 6,2 7,5 5,7 5,5 7,1 6,2 7,5 5,7 5,5 7,1 7,0 7,6 7,1 9,1 5,8 11,3 11,8 12,6 13,2 6,7 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 6,7 7,1 6,8 6,4 6,5 6,7 7,1 6,8 6,4 6,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . 66,7 64,5 93,5 93,5 33,6 34,2 34,5 36,4 46,3 42,1 43,2 40,3 40,8 46,8 42,1 43,2 40,3 40,8 46,8 43,3 42,9 43,3 39,4 40,7 100,0 100,0 100,0 100,0 34,4 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 50,8 53,6 55,1 52,3 53,2 50,8 53,6 55,1 52,3 53,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . 55,6 27,8 45,2 26,9 41,3 39,3 38,5 41,5 26,3 26,7 28,0 27,7 32,2 19,3 26,7 28,0 27,7 32,2 19,3 32,3 28,5 28,3 31,6 28,5 -61,4 82,1 20,3 34,9 30,7 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 43,9 40,1 39,9 39,1 31,2 43,9 40,1 39,9 39,1 31,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . 20,0 29,0 16,1 16,1 48,0 46,7 47,1 45,8 38,0 41,6 40,9 40,3 38,3 41,8 41,6 40,9 40,3 38,3 41,8 47,3 45,4 42,3 41,3 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 44,2 42,7 44,3 43,6 38,3 44,2 42,7 44,3 43,6 38,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . 1 972 1 735 3 025 2 259 1 487 1 584 1 716 2 135 2 411 2 219 2 424 2 628 3 122 3 434 2 219 2 424 2 628 3 122 3 434 3 107 3 154 3 623 4 097 3 178 1 176 1 705 1 956 1 762 4 684 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 2 499 2 832 2 913 3 211 3 280 2 499 2 832 2 913 3 211 3 280
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . 9 500 17 700 10 034 10 034 14 514 15 271 16 988 15 807 18 176 13 985 12 508 16 574 15 417 17 122 13 985 12 508 16 574 15 417 17 122 11 775 11 703 15 544 16 315 18 311 36 290 41 935 25 403 25 403 14 709 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 18 098 17 334 17 829 19 821 19 794 18 098 17 334 17 829 19 821 19 794
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 561 1 382 98 1 958 861 1 379 1 408 1 608 1 246 809 1 156 1 612 2 023 2 610 809 1 156 1 612 2 023 2 610 1 026 1 117 957 2 061 1 945 576 780 1 123 2 620 1 956 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 1 458 1 013 1 189 1 530 2 022 1 458 1 013 1 189 1 530 2 022
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . 0 0 0 0 313 304 324 325 125 143 177 134 125 56 143 177 134 125 56 131 146 139 217 121 128 138 147 154 92 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 236 248 244 230 225 236 248 244 230 225
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . 1 874 1 679 2 887 2 172 1 368 1 459 1 593 1 830 1 717 1 731 1 886 1 937 2 197 2 159 1 731 1 886 1 937 2 197 2 159 2 325 2 454 2 560 3 074 2 555 255 503 921 429 3 384 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 1 599 1 857 1 849 2 025 2 234 1 599 1 857 1 849 2 025 2 234
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . 111 800 96 419 165 516 125 645 81 610 84 533 90 979 105 143 122 461 90 280 96 225 98 623 103 051 128 831 90 280 96 225 98 623 103 051 128 831 92 482 95 443 96 708 101 757 109 356 149 877 290 786 538 695 255 426 110 977 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 110 213 128 807 125 122 136 436 154 716 110 213 128 807 125 122 136 436 154 716
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.