KOSTRA nøkkeltall

Haugesund - 1106 (Rogaland)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Haugesund Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 28,9 28,4 28,8 28,8 29,3 20,7 20,3 20,7 20,6 20,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 20,7 20,7 19,8 19,9 20,6 20,7 20,7 19,8 19,9 20,6 20,7 20,7 19,8 19,9 20,6
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 81,6 80,9 80,5 82,9 90,2 82,0 83,2 82,5 82,2 81,3 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 72,0 72,6 73,7 75,9 95,4 72,0 72,6 73,7 75,9 95,4 72,0 72,6 73,7 75,9 95,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 45,9 46,0 52,1 49,9 54,8 31,8 31,3 28,1 26,3 25,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 31,9 34,9 37,1 26,3 27,0 31,9 34,9 37,1 26,3 27,0 31,9 34,9 37,1 26,3 27,0
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,4 10,4 11,3 12,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 9,2 6,8 6,9 6,2 6,1 9,2 6,8 6,9 6,2 6,1 9,2 6,8 6,9 6,2 6,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 443 479 464 567 535 1 287 1 400 1 585 1 661 1 587 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 049 1 152 1 331 1 300 1 256 1 049 1 152 1 331 1 300 1 256 1 049 1 152 1 331 1 300 1 256
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 17 372 18 448 17 000 23 624 19 081 20 637 21 056 21 842 22 719 22 739 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 23 829 23 330 23 667 25 891 19 768 23 829 23 330 23 667 25 891 19 768 23 829 23 330 23 667 25 891 19 768
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 206 161 196 534 560 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 154 845 1 261 1 261 1 032 1 154 845 1 261 1 261 1 032 1 154 845 1 261 1 261 1 032
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 58 58 59 59 60 2 121 2 087 2 151 2 164 2 358 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 663 664 650 657 672 663 664 650 657 672 663 664 650 657 672
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 392 424 351 497 466 772 842 922 1 026 1 035 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 693 745 812 896 905 693 745 812 896 905 693 745 812 896 905
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 72 134 77 284 63 712 90 239 84 873 144 801 159 029 175 021 195 994 193 895 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 101 574 109 647 116 989 129 177 132 905 101 574 109 647 116 989 129 177 132 905 101 574 109 647 116 989 129 177 132 905
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.