KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 141 124 147 115 124 1 821 1 823 1 654 1 223 5 182 1 821 1 823 1 654 1 223 5 182 4 878 5 098 4 872 4 764 2 625 4 729 4 529 4 635 4 758 12 433 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 5 203 5 314 5 437 5 287 4 780
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 39 35 37 25 28 353 353 304 229 1 064 353 353 304 229 1 064 1 054 1 032 956 886 548 1 110 1 021 935 963 2 448 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 1 227 1 187 1 143 1 036 940
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 36 34 34 24 30 483 560 523 373 1 570 483 560 523 373 1 570 1 243 1 381 1 437 1 496 751 1 529 1 531 1 639 1 615 5 048 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 1 347 1 405 1 618 1 541 1 470
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 14 7 12 12 14 187 159 177 131 656 187 159 177 131 656 593 593 615 654 403 510 500 515 574 1 299 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 547 565 637 707 654
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 60 42 52 46 41 904 697 608 447 1 920 904 697 608 447 1 920 2 304 1 754 1 695 1 684 852 2 243 1 698 1 824 1 815 5 466 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 2 452 1 880 1 954 1 917 1 665
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 14 17 16 9 13 238 207 246 134 561 238 207 246 134 561 650 694 625 610 293 424 424 454 410 751 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 495 512 547 560 470
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 24 50 101 63 93 977 1 075 968 644 2 766 977 1 075 968 644 2 766 2 341 2 712 2 703 2 630 1 473 2 042 2 132 2 161 2 344 5 836 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 2 157 2 516 2 690 2 575 2 340
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt