KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 774 827 844 767 25 740 27 240 26 513 28 881 94 992 99 657 102 983 107 961 40 850 41 171 40 864 45 033 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 43 738 47 055 46 517 49 874
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,8 4,1 4,2 3,9 3,7 3,9 3,8 4,5 3,7 3,9 4,0 4,3 3,0 3,1 3,1 3,5 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,2 3,4 3,4 3,6
Landbrukseiendommer (antall) antall 206 202 202 199 6 941 6 921 6 921 6 473 25 438 25 435 25 435 25 013 13 418 13 326 12 996 12 928 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 13 831 13 787 13 787 13 725
Jordbruksbedrifter (antall) antall 19 20 18 19 1 568 1 552 1 519 1 433 6 250 6 117 5 979 5 841 3 494 3 433 3 257 3 210 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 2 670 2 636 2 560 2 513
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 3 288 3 176 3 042 3 115 344 173 343 675 344 261 320 359 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 869 999 872 290 850 202 855 749 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 535 829 536 026 539 793 540 144
Produktivt skogareal (dekar) dekar 16 176 16 211 16 211 16 186 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 2 788 704 2 792 846 2 792 846 2 793 065
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 63,0 11,0 14,0 8,0 205,7 135,7 145,5 73,4 750,0 1 088,8 687,9 341,4 525,1 716,5 501,2 318,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 615,5 458,6 1 204,1 414,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 52,0 3,0 14,0 7,0 144,7 69,1 135,9 63,2 598,8 707,5 278,1 216,7 283,2 331,9 372,9 164,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 403,1 254,4 602,3 183,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 11,0 8,0 0,0 1,0 61,0 66,6 9,6 10,2 151,2 381,3 409,8 124,7 241,9 384,6 128,3 153,8 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 212,4 204,2 601,8 231,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 501 857 549 575 2 999 3 693 4 048 3 785 1 070 903 1 483 942 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 962 999 1 575 1 023
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 11 10 7 9 291 315 293 290 1 381 1 317 1 080 1 074 542 535 480 434 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 657 665 523 518

Kontakt