KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 347 348 409 439 398 4 580 4 537 4 767 4 612 1 912 4 580 4 537 4 767 4 612 1 912 430 440 464 482 341 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 2 972 2 863 3 064 2 928 2 782 2 972 2 863 3 064 2 928 2 782 2 972 2 863 3 064 2 928 2 782
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 67 85 104 102 79 1 134 1 065 1 117 1 043 395 1 134 1 065 1 117 1 043 395 107 107 113 101 48 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 635 584 604 559 519 635 584 604 559 519 635 584 604 559 519
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 90 104 101 128 120 1 290 1 354 1 448 1 462 624 1 290 1 354 1 448 1 462 624 93 101 121 138 97 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 832 843 886 964 917 832 843 886 964 917 832 843 886 964 917
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 28 35 49 52 52 511 464 477 516 253 511 464 477 516 253 54 54 52 59 32 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 399 360 367 358 388 399 360 367 358 388 399 360 367 358 388
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 192 190 174 214 191 2 024 2 138 1 822 1 799 672 2 024 2 138 1 822 1 799 672 202 213 104 128 91 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 1 280 1 243 1 118 1 158 1 072 1 280 1 243 1 118 1 158 1 072 1 280 1 243 1 118 1 158 1 072
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 31 28 38 43 39 472 439 443 447 224 472 439 443 447 224 52 58 54 55 44 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 410 351 410 382 377 410 351 410 382 377 410 351 410 382 377
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 198 198 240 245 248 2 333 2 491 2 774 2 768 1 196 2 333 2 491 2 774 2 768 1 196 210 251 301 328 223 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 1 180 1 183 1 385 1 341 1 234 1 180 1 183 1 385 1 341 1 234 1 180 1 183 1 385 1 341 1 234
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt