KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 5,6 6,4 6,4 6,3 8,8 12,8 9,8 8,6 9,3 7,1 12,8 9,8 8,6 9,3 7,1 17,3 16,7 16,9 17,2 20,5 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 6,7 6,7 6,4 6,9 7,8 6,7 6,7 6,4 6,9 7,8 6,7 6,7 6,4 6,9 7,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 63,2 63,2 63,2 62,7 72,0 58,2 49,6 51,2 52,8 46,8 58,2 49,6 51,2 52,8 46,8 44,9 44,6 45,8 45,5 100,0 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 55,7 53,0 55,5 52,9 53,8 55,7 53,0 55,5 52,9 53,8 55,7 53,0 55,5 52,9 53,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 15,3 17,7 12,1 15,0 2,2 45,8 42,9 41,5 42,5 30,3 45,8 42,9 41,5 42,5 30,3 39,1 26,4 33,6 33,5 26,2 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 29,3 27,6 27,5 24,0 18,7 29,3 27,6 27,5 24,0 18,7 29,3 27,6 27,5 24,0 18,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 48,0 48,0 48,0 46,8 44,0 37,5 37,6 31,4 30,7 32,3 37,5 37,6 31,4 30,7 32,3 26,0 28,0 28,4 27,5 21,0 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 5 862 6 631 7 102 7 424 8 376 2 290 2 440 2 756 2 844 3 852 2 290 2 440 2 756 2 844 3 852 5 174 5 691 5 261 6 300 6 434 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 3 174 3 595 4 001 4 417 4 518 3 174 3 595 4 001 4 417 4 518 3 174 3 595 4 001 4 417 4 518
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 23 785 32 013 32 013 32 076 28 100 16 044 21 649 21 453 22 257 27 606 16 044 21 649 21 453 22 257 27 606 17 801 17 820 15 397 27 714 6 834 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 14 969 17 444 17 739 20 168 20 239 14 969 17 444 17 739 20 168 20 239 14 969 17 444 17 739 20 168 20 239
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 4 333 2 713 4 679 1 276 2 822 1 211 1 398 1 533 1 269 2 215 1 211 1 398 1 533 1 269 2 215 2 144 2 126 3 674 2 874 3 053 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 418 843 1 375 1 154 1 743 1 418 843 1 375 1 154 1 743 1 418 843 1 375 1 154 1 743
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 7 8 8 8 11 319 244 212 228 76 319 244 212 228 76 85 87 88 90 82 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 89 96 90 97 105 89 96 90 97 105 89 96 90 97 105
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 2 515 2 575 2 764 3 094 3 427 1 532 1 629 1 794 1 872 2 680 1 532 1 629 1 794 1 872 2 680 4 155 4 389 4 134 4 778 4 857 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 574 1 658 1 820 1 961 1 995 1 574 1 658 1 820 1 961 1 995 1 574 1 658 1 820 1 961 1 995
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 210 392 216 880 232 840 258 683 287 216 104 624 111 697 124 685 130 335 159 712 104 624 111 697 124 685 130 335 159 712 149 449 148 780 140 268 159 792 183 085 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 90 056 87 742 98 297 106 273 112 092 90 056 87 742 98 297 106 273 112 092 90 056 87 742 98 297 106 273 112 092
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.