KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 0403 (Hedmark)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 1 003 915 954 985 48 625 49 581 50 283 51 445 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 6 312 6 166 6 065 6 043
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 194 155 195 190 11 153 10 983 10 522 10 200 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 480 1 347 1 290 1 175
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 506 446 480 462 17 954 18 682 19 804 20 735 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 2 420 2 452 2 405 2 405
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 103 108 108 107 4 318 4 418 4 700 4 915 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 625 608 624 627
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 472 406 370 433 24 377 25 608 21 968 23 274 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 3 092 3 213 2 771 2 819
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 61 55 51 61 2 913 2 709 2 772 3 075 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 756 697 653 663
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 474 484 447 458 23 124 24 020 26 008 26 726 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 3 001 3 023 3 091 3 044
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt