4475_0403
4475_0403
kostra
2019-10-20T03:34:00.000Z
no
tjenesteområde Psykisk helse og rus Hamar, faktaark Psykisk helse og rus Hamar

KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 0403 (Hedmark)

Psykisk helse og rus

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2018 2018 2018 2018 2018
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 925,5 607,5 582,6 789,4 391,8
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 862,5 495,0 470,7 639,9 299,9
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) prosent 17,8 12,6 12,4 15,3 7,2
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall 6,6 4,6 4,9 4,5 6,3
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 14,9 9,0 9,1 8,6 10,4
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 2,1 2,8 3,0 2,9 3,2
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent 9 10 10 10 8
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent 14 7 6 6 5
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent) prosent 26 6 : 6 5
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : .. .. .. ..
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent : .. .. .. :
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : .. .. .. :
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 1,0 2,4 2,2 2,3 1,6
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,6 1,5 1,4 1,5 1,0
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 0,0 0,9 2,4 2,7 10,1
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,0 0,5 1,5 1,7 6,2

Kontakt