KOSTRA nøkkeltall

Hamar - 0403 (Hedmark)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamar Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 473 1 582 1 659 246 2 374 106 811 115 514 119 995 134 227 167 770 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 55 250 62 629 64 539 70 769 74 945 55 250 62 629 64 539 70 769 74 945 55 250 62 629 64 539 70 769 74 945
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,5 3,9 4,1 0,6 5,8 3,7 4,1 4,3 4,6 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,4 3,9 4,0 4,4 .. 3,4 3,9 4,0 4,4 .. 3,4 3,9 4,0 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 415 406 406 405 408 28 607 28 401 27 940 29 173 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 16 245 16 108 16 108 15 908 .. 16 245 16 108 16 108 15 908 .. 16 245 16 108 16 108 15 908 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 114 111 112 113 108 6 632 6 457 6 613 6 552 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 3 313 3 243 3 142 3 092 .. 3 313 3 243 3 142 3 092 .. 3 313 3 243 3 142 3 092 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 44 787 45 138 44 352 44 595 44 582 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 1 042 049 1 048 803 1 048 539 1 054 259 .. 1 042 049 1 048 803 1 048 539 1 054 259 .. 1 042 049 1 048 803 1 048 539 1 054 259 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 166 028 165 610 165 610 165 552 165 475 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 12 716 868 12 639 139 12 639 139 12 720 619 .. 12 716 868 12 639 139 12 639 139 12 720 619 .. 12 716 868 12 639 139 12 639 139 12 720 619 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 39,6 66,0 31,0 250,1 13,5 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 3 966,8 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 695,9 1 491,7 677,2 992,2 2 818,2 695,9 1 491,7 677,2 992,2 2 818,2 695,9 1 491,7 677,2 992,2 2 818,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,6 66,0 23,0 3,5 13,5 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 190,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 132,8 644,6 163,9 213,8 265,1 132,8 644,6 163,9 213,8 265,1 132,8 644,6 163,9 213,8 265,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 39,0 0,0 8,0 246,6 0,0 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 563,1 847,1 513,3 778,4 2 553,1 563,1 847,1 513,3 778,4 2 553,1 563,1 847,1 513,3 778,4 2 553,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 29 37 25 184 185 2 673 3 112 3 237 4 012 5 073 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 3 254 3 989 4 527 5 490 5 142 3 254 3 989 4 527 5 490 5 142 3 254 3 989 4 527 5 490 5 142
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 22 28 15 19 17 1 408 1 382 1 201 1 425 1 462 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 906 846 825 887 849 906 846 825 887 849 906 846 825 887 849

Kontakt