KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 1 183 1 137 1 099 1 128 1 120 48 625 49 581 50 283 51 445 53 972 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 8 620 8 586 8 438 8 456 8 425
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 262 247 248 242 207 11 153 10 983 10 522 10 200 10 243 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 885 1 809 1 711 1 642 1 561
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 418 431 426 435 469 17 954 18 682 19 804 20 735 22 452 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 3 246 3 260 3 294 3 423 3 747
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 66 53 52 77 73 4 318 4 418 4 700 4 915 5 390 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 774 731 722 739 783
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 682 709 685 657 589 24 377 25 608 21 968 23 274 24 094 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 4 063 4 362 3 933 4 129 4 062
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 98 84 76 89 92 2 913 2 709 2 772 3 075 3 361 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 573 539 506 560 550
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 601 613 536 580 598 23 124 24 020 26 008 26 726 27 038 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 4 366 4 548 4 626 4 720 4 429
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt