4407_0101
4407_0101
kostra
2019-06-24T16:41:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Halden, faktaark Plan, byggesak og miljø Halden

KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 4 5 2 1 146 1 086 984 888 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 138 148 124 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 17 80 50 31 34 29 35 45 48 43 46 45 48 43 46 60 36 42 61
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 606 643 567 569 54 976 52 804 51 022 49 894 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 8 424 8 670 8 952 9 314
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 514 .. 83 0 27 050 0 23 736 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 5 448 0 3 162
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 19 14 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 48 69 34 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 43 35 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 10 .. 0 1 358 1 228 1 460 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 14 30 312
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 2 .. 4 480 382 652 468 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 74 20 32 52
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 94 92 89 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 100 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 47 47 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 95 94 96 92 84 86 86 82 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 108 109 .. .. 86 950 22 706 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 592 3 284 0 0

Kontakt