4398_0101
4398_0101
kostra
2019-06-16T17:21:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Halden, faktaark Eiendomsforvaltning Halden

KOSTRA nøkkeltall

Halden - 0101 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halden Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 4,9 5,3 5,5 5,6 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,0 8,0 8,3 8,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr -13 20 154 157 231 251 280 303 242 258 271 295 246 259 279 303 212 204 275 289
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,36 3,54 4,09 7,60 4,76 4,93 4,90 4,92 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,25 4,88 4,97 5,31
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 20 28 29 17 82 92 100 100 86 94 100 100 93 101 109 110 72 68 75 79
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 319 375 385 230 442 464 474 515 482 515 517 562 481 525 540 580 525 475 487 463
Herav utgifter til renhold (kr) kr 81 113 122 72 142 147 154 154 144 152 157 161 143 150 156 159 176 159 162 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 110 111 94 60 96 99 103 117 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 107
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt