KOSTRA nøkkeltall

Hadsel - 1866 (Nordland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hadsel Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 253 225 230 242 252 11 267 11 548 11 551 11 467 12 421 4 580 4 537 4 767 4 612 1 912 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 6 917 6 663 6 742 6 516 6 523 6 917 6 663 6 742 6 516 6 523
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 78 54 55 62 56 2 896 2 828 2 759 2 518 2 595 1 134 1 065 1 117 1 043 395 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 757 1 645 1 592 1 470 1 413 1 757 1 645 1 592 1 470 1 413
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 42 46 40 52 55 3 420 3 581 3 704 3 634 3 940 1 290 1 354 1 448 1 462 624 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 1 856 1 858 1 894 1 816 1 881 1 856 1 858 1 894 1 816 1 881
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 26 19 28 25 40 1 196 1 170 1 210 1 255 1 420 511 464 477 516 253 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 789 700 707 760 817 789 700 707 760 817
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 102 93 81 77 84 5 363 5 794 4 324 4 506 4 837 2 024 2 138 1 822 1 799 672 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 3 201 3 162 2 369 2 344 2 348 3 201 3 162 2 369 2 344 2 348
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 36 33 36 23 28 1 170 1 118 1 151 1 190 1 329 472 439 443 447 224 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 748 656 692 688 717 748 656 692 688 717
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 201 176 197 172 174 5 490 5 922 6 210 6 339 6 833 2 333 2 491 2 774 2 768 1 196 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 3 598 3 609 3 809 3 824 3 879 3 598 3 609 3 809 3 824 3 879
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt