KOSTRA nøkkeltall

Hadsel - 1866 (Nordland)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hadsel Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 5,8 5,8 7,0 1,2 7,0 8,6 8,7 9,0 8,9 11,1 12,8 9,8 8,6 9,3 7,1 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 5,8 6,7 7,1 6,8 7,2 5,8 6,7 7,1 6,8 7,2 5,8 6,7 7,1 6,8 7,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 52,3 52,3 100,0 100,0 54,7 47,4 46,0 45,7 47,1 46,5 58,2 49,6 51,2 52,8 46,8 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 55,2 50,8 53,6 54,0 52,0 55,2 50,8 53,6 54,0 52,0 55,2 50,8 53,6 54,0 52,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 9,9 12,1 18,4 20,0 10,6 41,3 39,2 37,6 36,6 35,8 45,8 42,9 41,5 42,5 30,3 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 45,5 43,9 40,1 39,9 39,3 45,5 43,9 40,1 39,9 39,3 45,5 43,9 40,1 39,9 39,3
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 34,9 32,6 7,0 7,0 31,4 42,6 42,0 40,6 40,3 37,0 37,5 37,6 31,4 30,7 32,3 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 46,1 44,2 42,7 44,3 42,8 46,1 44,2 42,7 44,3 42,8 46,1 44,2 42,7 44,3 42,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 366 1 513 1 790 1 598 1 981 1 635 1 671 1 798 1 976 2 076 2 290 2 440 2 756 2 844 3 852 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 2 514 2 499 2 832 2 913 3 092 2 514 2 499 2 832 2 913 3 092 2 514 2 499 2 832 2 913 3 092
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 14 556 13 444 5 675 5 675 12 000 14 773 16 924 18 619 20 532 21 811 16 044 21 649 21 453 22 257 27 606 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 15 606 18 098 17 334 18 197 20 267 15 606 18 098 17 334 18 197 20 267 15 606 18 098 17 334 18 197 20 267
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 586 1 174 515 903 1 955 1 036 1 155 1 417 1 582 1 382 1 211 1 398 1 533 1 269 2 215 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 255 1 458 1 013 1 189 1 469 1 255 1 458 1 013 1 189 1 469 1 255 1 458 1 013 1 189 1 469
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 5 5 6 1 6 485 477 499 516 678 319 244 212 228 76 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 196 236 248 244 219 196 236 248 244 219 196 236 248 244 219
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 687 832 936 912 1 191 1 210 1 203 1 309 1 426 1 603 1 532 1 629 1 794 1 872 2 680 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 608 1 599 1 857 1 849 1 967 1 608 1 599 1 857 1 849 1 967 1 608 1 599 1 857 1 849 1 967
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 64 570 77 442 87 547 85 837 111 674 92 041 94 047 101 024 106 097 134 734 104 624 111 697 124 685 130 335 159 712 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 114 199 110 213 128 807 125 122 156 699 114 199 110 213 128 807 125 122 156 699 114 199 110 213 128 807 125 122 156 699
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.