KOSTRA nøkkeltall

Hadsel - 1866 (Nordland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hadsel Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 85,7 85,3 86,0 91,4 89,7 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 82,3 83,0 82,8 85,0 86,3 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 84,8 84,5 86,0 86,9 87,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,1 92,2 96,2 98,2 97,2 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,5 91,9 91,6 92,3 93,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 92,5 92,4 93,3 93,4 93,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,6 96,2 101,8 102,2 102,1 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,2 97,5 97,0 96,8 98,0 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 29,6 28,7 26,0 24,8 27,1 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 66,9 66,2 66,1 65,6 77,3 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 52,0 51,4 51,0 50,9 50,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,8 5,6 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 5,8 5,8 5,6 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,9 5,8 5,7 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 35,1 40,7 44,4 47,5 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,4 38,3 40,1 39,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 36,6 36,6 37,8 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 3,3 : 3,7 5,7 7,6 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,3 3,2 3,6 4,0 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,8 3,5 3,5 3,6 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 58,2 60,1 78,8 77,3 81,3 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 62,7 66,7 69,1 74,1 75,9 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 60,2 64,2 66,9 72,2 78,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 94,3 84,4 86,0 105,8 101,9 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 83,7 82,7 83,8 85,7 83,2 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 81,6 82,0 85,6 86,8 84,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,4 11,9 12,1 12,4 12,6 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,1 11,9 11,8 12,0 11,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6 11,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 122 005 130 642 152 299 157 640 184 415 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 132 064 139 762 145 046 157 036 174 632 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 129 369 136 781 144 052 152 582 168 510
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 48,5 49,7 62,8 60,4 62,1 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 52,0 55,0 56,5 60,0 63,2 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 50,4 53,7 55,7 60,1 65,1
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".