KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 362 398 377 369 394 8 895 8 572 8 539 8 151 11 530 8 895 8 572 8 539 8 151 11 530 4 729 4 529 4 635 4 758 12 433 4 729 4 529 4 635 4 758 12 433 11 548 11 551 11 467 12 421 14 903 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 12 263 12 519 12 194 11 561 11 182
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 95 93 97 76 80 1 992 1 834 1 678 1 447 2 303 1 992 1 834 1 678 1 447 2 303 1 110 1 021 935 963 2 448 1 110 1 021 935 963 2 448 2 828 2 759 2 518 2 595 2 964 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 2 974 2 890 2 662 2 394 2 253
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 178 186 206 177 193 3 152 3 107 3 249 3 171 4 129 3 152 3 107 3 249 3 171 4 129 1 529 1 531 1 639 1 615 5 048 1 529 1 531 1 639 1 615 5 048 3 581 3 704 3 634 3 940 6 553 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 4 823 5 147 4 978 4 903 4 693
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 29 37 30 42 58 933 909 963 1 014 1 405 933 909 963 1 014 1 405 510 500 515 574 1 299 510 500 515 574 1 299 1 170 1 210 1 255 1 420 1 652 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 1 324 1 223 1 276 1 251 1 190
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 172 144 111 103 118 4 349 3 379 3 337 3 134 4 272 4 349 3 379 3 337 3 134 4 272 2 243 1 698 1 824 1 815 5 466 2 243 1 698 1 824 1 815 5 466 5 794 4 324 4 506 4 837 6 618 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 5 687 4 833 4 999 4 640 4 377
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 21 22 18 22 19 702 615 653 706 930 702 615 653 706 930 424 424 454 410 751 424 424 454 410 751 1 118 1 151 1 190 1 329 891 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 696 744 784 744 660
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 174 207 218 197 224 4 125 4 352 4 642 4 326 6 250 4 125 4 352 4 642 4 326 6 250 2 042 2 132 2 161 2 344 5 836 2 042 2 132 2 161 2 344 5 836 5 922 6 210 6 339 6 833 7 009 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 5 521 6 181 6 104 5 472 5 402
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt