KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 29,9 31,4 30,8 30,6 30,6 24,6 19,9 22,3 16,8 17,0 24,6 19,9 22,3 16,8 17,0 20,8 13,5 17,0 21,2 21,5 20,8 13,5 17,0 21,2 21,5 9,0 8,8 9,3 20,3 21,9 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 19,8 20,1 20,3 21,2 20,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 58,4 60,3 59,1 58,8 58,8 63,6 64,2 72,8 60,6 59,7 63,6 64,2 72,8 60,6 59,7 54,0 54,2 67,0 70,3 71,1 54,0 54,2 67,0 70,3 71,1 45,7 46,4 45,2 82,5 87,1 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 73,7 75,9 80,0 83,8 84,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 46,7 34,5 37,4 23,9 21,8 33,3 26,3 22,4 26,6 21,9 33,3 26,3 22,4 26,6 21,9 35,1 28,7 25,7 27,8 25,0 35,1 28,7 25,7 27,8 25,0 37,6 36,6 35,6 21,9 16,7 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 37,1 26,3 23,3 20,7 21,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 2,6 1,3 3,1 3,8 3,8 29,9 29,1 23,2 29,8 30,2 29,9 29,1 23,2 29,8 30,2 35,7 32,6 27,0 17,0 18,3 35,7 32,6 27,0 17,0 18,3 40,6 39,6 37,9 6,6 6,3 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 6,9 6,2 5,9 5,3 6,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 954 1 046 1 149 1 205 1 865 1 028 1 074 1 125 1 525 1 714 1 028 1 074 1 125 1 525 1 714 1 202 1 224 1 263 1 338 1 524 1 202 1 224 1 263 1 338 1 524 1 798 1 976 2 108 1 705 1 795 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 1 331 1 300 1 281 1 326 1 495
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 28 467 31 766 33 128 29 340 33 362 18 441 19 880 20 620 20 975 27 273 18 441 19 880 20 620 20 975 27 273 18 116 19 819 17 060 22 575 26 422 18 116 19 819 17 060 22 575 26 422 18 619 20 837 20 324 24 095 22 746 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 23 667 25 891 22 910 21 032 29 884
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 4 003 2 070 756 986 457 1 055 1 417 1 466 1 673 1 203 1 055 1 417 1 466 1 673 1 203 838 1 595 1 464 1 438 1 540 838 1 595 1 464 1 438 1 540 1 417 1 582 1 385 1 016 1 080 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 261 1 261 1 033 1 038 957
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 46 49 49 49 49 649 535 548 821 837 649 535 548 821 837 401 261 345 603 616 401 261 345 603 616 499 514 643 631 687 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 650 663 674 706 680
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 828 943 1 080 1 039 1 139 885 934 961 1 099 1 313 885 934 961 1 099 1 313 1 001 1 047 1 093 990 1 150 1 001 1 047 1 093 990 1 150 1 309 1 426 1 613 1 024 1 127 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 812 896 905 919 1 046
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 100 844 113 750 129 013 124 163 137 313 130 819 137 823 154 787 127 122 151 805 130 819 137 823 154 787 127 122 151 805 98 748 102 888 114 806 164 801 192 189 98 748 102 888 114 806 164 801 192 189 101 024 106 097 119 632 182 799 201 915 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 116 989 129 177 130 724 133 417 152 789
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.