KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 63,2 65,1 66,6 69,4 72,7 82,8 83,2 83,8 84,0 85,4 82,8 83,2 83,8 84,0 85,4 79,9 81,0 81,3 85,9 86,8 79,9 81,0 81,3 85,9 86,8 82,5 83,8 84,6 84,9 85,6 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 79,4 79,7 81,4 82,6 84,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 83,5 83,9 85,2 86,4 86,4 91,6 91,9 91,8 92,3 92,8 91,6 91,9 91,8 92,3 92,8 89,6 90,2 90,8 93,2 93,7 89,6 90,2 90,8 93,2 93,7 91,9 92,5 92,9 92,5 92,8 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 89,8 90,0 90,6 91,5 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,2 96,8 96,9 96,2 94,8 97,1 97,4 96,5 97,3 97,3 97,1 97,4 96,5 97,3 97,3 95,9 96,0 96,6 97,7 97,9 95,9 96,0 96,6 97,7 97,9 97,8 97,9 97,9 97,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 96,5 96,6 96,4 96,9 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 82,5 82,5 82,8 82,7 82,5 52,7 52,3 52,8 54,4 54,5 52,7 52,3 52,8 54,4 54,5 55,4 55,7 55,7 38,8 39,5 55,4 55,7 55,7 38,8 39,5 50,7 51,3 56,1 44,6 44,2 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 50,9 50,6 50,3 50,3 50,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 6,1 6,0 5,9 5,9 5,8 6,1 5,9 5,8 5,8 5,7 6,1 5,9 5,8 5,8 5,7 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8 5,6 5,8 5,8 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 6,1 5,9 5,8 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 32,0 33,2 40,4 41,3 38,1 36,7 37,2 38,9 43,0 43,6 36,7 37,2 38,9 43,0 43,6 38,5 41,6 41,3 42,1 42,7 38,5 41,6 41,3 42,1 42,7 40,9 43,9 44,5 43,5 44,0 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 35,2 36,8 38,0 39,7 39,9
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 2,9 2,3 1,5 2,1 1,4 3,1 3,0 3,3 3,5 3,5 3,1 3,0 3,3 3,5 3,5 2,7 2,8 3,4 3,9 4,4 2,7 2,8 3,4 3,9 4,4 3,5 3,5 3,7 4,6 4,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,3 4,1 4,2
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 1,9 2,9 3,0 2,5 : 2,0 2,1 2,1 2,6 2,6 2,0 2,1 2,1 2,6 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,0 3,7 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,4 3,5 3,2 3,2 3,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 72,8 78,8 83,4 80,8 73,6 79,6 82,4 82,6 82,7 83,9 79,6 82,4 82,6 82,7 83,9 76,2 79,3 80,8 86,5 89,2 76,2 79,3 80,8 86,5 89,2 81,1 84,9 84,9 82,6 84,9 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 76,8 78,0 79,6 79,8 81,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 66,0 67,3 70,9 70,8 77,9 65,4 69,5 74,3 74,2 81,3 65,4 69,5 74,3 74,2 81,3 69,2 74,0 76,0 78,1 87,7 69,2 74,0 76,0 78,1 87,7 68,5 72,8 78,4 75,2 83,9 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 72,5 76,8 81,3 78,5 86,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 55,1 55,7 58,7 58,4 64,6 53,1 56,7 60,6 59,8 65,6 53,1 56,7 60,6 59,8 65,6 55,9 59,8 61,6 59,8 66,6 55,9 59,8 61,6 59,8 66,6 56,2 59,6 64,3 59,2 65,1 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 54,6 57,8 61,1 58,6 64,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 17,4 17,7 17,5 17,6 17,9 16,0 15,8 16,2 14,8 15,0 16,0 15,8 16,2 14,8 15,0 13,6 13,9 14,8 14,5 15,1 13,6 13,9 14,8 14,5 15,1 12,7 12,8 12,8 14,2 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 17,0 16,9 17,1 16,5 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 120 843 128 534 135 929 141 835 152 711 136 827 145 547 155 399 162 287 174 754 136 827 145 547 155 399 162 287 174 754 139 810 152 291 157 055 165 255 177 246 139 810 152 291 157 055 165 255 177 246 143 788 153 936 167 404 163 572 177 841 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 143 704 152 779 161 356 165 304 177 534
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.