4407_1411
4407_1411
kostra
2019-04-25T08:38:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Gulen, faktaark Plan, byggesak og miljø Gulen

KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 1 0 4 36 28 24 2 126 110 114 106 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 118 144 150 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 100 .. .. 82 39 58 66 54 83 52 66 45 48 43 46 45 48 43 46 48 51 52 54
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 126 179 126 116 1 230 1 060 970 964 4 024 4 352 3 626 3 366 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 5 448 5 184 5 336 4 030
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 38 .. 48 0 716 0 308 0 2 694 0 924 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 3 066 0 1 504
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 20 .. 17 17 16 .. 16 15 25 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. 18 .. 29 24 38 .. 43 27 41 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 31 28 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 58 21 24 41 19 12 14 21 22 24 20 20 19 22 18 20 19 22 18 20 22 22 14 19
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 0 .. .. 0 12 14 4 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 24 34 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 30 16 2 5 100 118 90 132 368 444 453 342 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 406 410 458 376
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 100 97 100 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 97 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 47 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 64 69 62 43 62 60 68 86 84 86 86 81 84 86 86 81 77 48 67 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 33 19 .. .. 152 180 0 0 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 982 1 476 0 0

Kontakt