4396_1411
4396_1411
kostra
2019-04-25T14:34:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Gulen, faktaark Bolig Gulen

KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 70 72 71 76 611 611 651 489 1 660 1 744 1 847 1 742 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 2 651 2 856 3 051 2 870
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 30 30 33 30 30 33 30 31 33 35 33 21 21 21 21 21 21 21 21 24 26 28 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 69 67 68 70 63 64 60 65 57 58 56 59 52 52 52 53 48 48 48 48 54 50 52 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 289 2 530 10 791 8 237 1 426 2 262 3 642 3 782 2 019 3 109 3 584 3 362 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 2 771 2 907 2 421 2 299
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 17 831 9 328 8 642 4 583 7 874 7 977 6 427 8 636 11 686 12 483 13 028 12 634 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 5 002 4 946 4 991 5 826
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 10 20 18 18 8 21 31 22 24 23 19 30 30 29 30 33 34 33 33 25 18 20 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 1 2 11 12 7 9 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 15 19 23 23
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 : : 1,7 2,4 1,4 1,4 1,3 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,2 8,4 6,4 6,5 11,6 12,9 10,3 8,6 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 13,1 13,2 10,5 9,9

Kontakt