KOSTRA nøkkeltall

Grue - 0423 (Hedmark)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grue Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 189 212 201 188 184 4 817 4 878 5 098 4 872 4 764 11 267 11 548 11 551 11 467 12 421 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 6 312 6 166 6 065 6 043 5 904 6 312 6 166 6 065 6 043 5 904
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 47 46 38 33 30 1 090 1 054 1 032 956 886 2 896 2 828 2 759 2 518 2 595 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 480 1 347 1 290 1 175 1 091 1 480 1 347 1 290 1 175 1 091
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 60 71 72 74 72 1 106 1 243 1 381 1 437 1 496 3 420 3 581 3 704 3 634 3 940 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 2 420 2 452 2 405 2 405 2 407 2 420 2 452 2 405 2 405 2 407
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 13 14 18 13 16 615 593 593 615 654 1 196 1 170 1 210 1 255 1 420 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 625 608 624 627 608 625 608 624 627 608
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 93 122 109 104 99 2 065 2 304 1 754 1 695 1 684 5 363 5 794 4 324 4 506 4 837 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 3 092 3 213 2 771 2 819 2 766 3 092 3 213 2 771 2 819 2 766
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 25 30 25 17 15 677 650 694 625 610 1 170 1 118 1 151 1 190 1 329 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 756 697 653 663 624 756 697 653 663 624
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 53 86 89 90 100 2 020 2 341 2 712 2 703 2 630 5 490 5 922 6 210 6 339 6 833 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 3 001 3 023 3 091 3 044 2 992 3 001 3 023 3 091 3 044 2 992
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt