KOSTRA nøkkeltall

Grue - 0423 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grue Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 0 3 4 143 137 143 123 133 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 66 92 77 82 80 66 92 77 82 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 13 10 19 29 26 25 19 18 25 31 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 18 12 8 28 26 18 12 8 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 88 83 71 78 92 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 0 0 78 24 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 408 2 705 1 096 1 173 .. 2 408 2 705 1 096 1 173
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. .. .. .. 15 15 16 14 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 15 .. 16 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 19 12 .. .. 31 28 34 32 .. 35 29 35 39 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 26 36 31 .. 32 26 36 31
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 17 7 8 24 17 19 17 18 21 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 18 16 15 15 14 18 16 15 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 42 70 33 33 .. 80 80 95 77 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 26 5 13 6 .. 26 5 13 6
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 0 138 84 91 129 122 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 0 .. .. 0 0 0 .. .. 0 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. .. 87 96 98 97 .. 96 98 97 93 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 99 99 98 99 .. 99 99 98 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 49 47 .. 49 50 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 50 49 50 .. 50 50 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 86 82 71 82 85 86 94 85 85 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 77 95 91 82 79 77 95 91 82 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall -9 6 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 808 993 0 .. .. 808 993 0 .. ..

Kontakt