KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 493 512 499 568 589 7 454 7 858 7 771 7 809 5 530 48 625 49 581 50 283 51 445 53 972 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 3 604 3 724 3 594 3 782 3 532 3 604 3 724 3 594 3 782 3 532 3 604 3 724 3 594 3 782 3 532
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 127 146 117 114 107 1 927 1 962 1 809 1 735 1 204 11 153 10 983 10 522 10 200 10 243 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 889 857 801 787 698 889 857 801 787 698 889 857 801 787 698
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 163 155 186 182 208 2 565 2 773 2 822 2 847 1 902 17 954 18 682 19 804 20 735 22 452 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 1 254 1 288 1 262 1 325 1 378 1 254 1 288 1 262 1 325 1 378 1 254 1 288 1 262 1 325 1 378
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 30 31 30 47 46 855 787 778 819 611 4 318 4 418 4 700 4 915 5 391 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 266 335 266 302 301 266 335 266 302 301 266 335 266 302 301
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 281 266 156 203 245 3 286 3 852 3 159 3 189 2 325 24 377 25 608 21 968 23 274 24 093 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 1 554 1 484 1 104 1 219 1 121 1 554 1 484 1 104 1 219 1 121 1 554 1 484 1 104 1 219 1 121
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 10 13 13 27 29 578 618 584 636 486 2 913 2 709 2 772 3 075 3 361 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 290 340 300 377 345 290 340 300 377 345 290 340 300 377 345
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 250 274 296 356 380 3 384 3 699 3 937 3 982 2 811 23 124 24 020 26 008 26 726 27 038 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 1 434 1 580 1 630 1 809 1 739 1 434 1 580 1 630 1 809 1 739 1 434 1 580 1 630 1 809 1 739
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt