KOSTRA nøkkeltall

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grimstad Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 20,6 31,3 31,3 31,3 31,3 19,6 19,2 16,9 17,3 10,2 20,7 20,3 20,7 20,6 20,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 13,3 13,9 14,0 14,8 16,7 13,3 13,9 14,0 14,8 16,7 13,3 13,9 14,0 14,8 16,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 93,8 93,8 93,8 100,0 64,1 65,6 67,8 68,8 56,2 82,0 83,2 82,5 82,2 81,3 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 63,2 58,6 59,9 60,0 67,0 63,2 58,6 59,9 60,0 67,0 63,2 58,6 59,9 60,0 67,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 28,0 20,7 53,7 30,9 33,1 36,7 32,8 37,7 29,7 31,6 31,8 31,3 28,1 26,3 25,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 38,1 35,9 41,6 40,4 33,8 38,1 35,9 41,6 40,4 33,8 38,1 35,9 41,6 40,4 33,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 2,1 1,0 1,0 0,0 0,0 24,1 24,3 19,3 19,2 28,8 10,8 10,4 10,4 11,3 12,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 34,1 32,0 31,5 31,1 28,5 34,1 32,0 31,5 31,1 28,5 34,1 32,0 31,5 31,1 28,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 141 1 221 997 1 500 1 636 1 131 1 187 1 361 1 367 1 754 1 287 1 400 1 585 1 661 1 587 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 342 1 497 1 478 1 799 1 876 1 342 1 497 1 478 1 799 1 876 1 342 1 497 1 478 1 799 1 876
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 15 000 16 667 14 444 16 667 11 073 20 201 18 839 19 220 20 988 22 862 20 637 21 056 21 842 22 719 22 739 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 15 352 17 443 16 562 23 099 18 449 15 352 17 443 16 562 23 099 18 449 15 352 17 443 16 562 23 099 18 449
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 3 043 319 218 279 546 923 1 182 1 388 1 396 1 326 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 387 868 767 813 1 174 1 387 868 767 813 1 174 1 387 868 767 813 1 174
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 20 30 30 30 30 419 424 367 390 166 2 121 2 087 2 151 2 164 2 358 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 138 144 146 155 170 138 144 146 155 170 138 144 146 155 170
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 871 966 720 1 215 1 310 803 858 911 985 1 168 772 842 922 1 026 1 035 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 931 1 057 1 001 1 295 1 293 931 1 057 1 001 1 295 1 293 931 1 057 1 001 1 295 1 293
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 202 474 228 427 172 573 294 219 321 156 112 608 117 443 127 606 133 150 147 929 144 801 159 029 175 021 195 994 193 895 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 103 802 118 709 112 481 145 206 149 790 103 802 118 709 112 481 145 206 149 790 103 802 118 709 112 481 145 206 149 790
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.