KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 16 23 26 21 12 1 189 1 204 1 124 1 291 2 744 1 189 1 204 1 124 1 291 2 744 2 322 2 350 2 195 2 224 2 159 15 463 15 943 16 336 16 232 695 117 021 118 409 118 964 116 264 110 053 136 648 138 784 139 365 135 912 130 235 6 663 6 742 6 516 6 523 5 863
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall : : 3 : : 245 231 228 191 507 245 231 228 191 507 443 435 344 382 401 3 505 3 434 3 365 3 299 102 26 454 25 498 24 130 22 517 21 554 28 787 27 817 26 391 24 680 24 042 1 645 1 592 1 470 1 413 1 251
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 0 : 5 .. .. 276 266 266 390 814 276 266 266 390 814 519 549 564 539 600 6 148 6 292 6 701 7 010 183 40 815 42 789 44 391 44 617 41 622 49 291 53 378 54 993 54 713 51 746 1 858 1 894 1 816 1 881 1 560
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall : 4 6 6 3 158 143 138 177 376 158 143 138 177 376 329 290 287 364 322 1 690 1 683 1 843 1 902 92 11 760 12 034 12 616 13 007 12 869 13 180 13 742 14 377 14 774 14 843 700 707 760 817 735
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 4 6 10 5 : 574 384 377 414 899 574 384 377 414 899 1 019 747 729 727 707 6 450 6 438 6 988 6 677 241 57 163 47 787 49 750 48 174 43 661 66 908 57 014 58 562 56 717 52 002 3 162 2 369 2 344 2 348 2 130
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall : 6 6 6 : 185 185 174 186 336 185 185 174 186 336 426 397 398 411 331 617 657 744 736 107 8 740 8 758 9 234 9 172 8 111 9 589 9 549 10 022 9 865 8 868 656 692 688 717 650
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall : : 4 10 : 694 818 783 923 1 761 694 818 783 923 1 761 1 101 1 228 1 136 1 309 1 142 5 993 6 523 6 894 6 426 572 55 537 60 361 61 467 58 735 54 994 66 902 72 236 73 198 69 547 65 266 3 609 3 809 3 824 3 879 3 360
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt