KOSTRA nøkkeltall

Gol - 0617 (Buskerud)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gol Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 30,2 32,6 32,6 32,6 9,0 9,5 9,0 9,4 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 24,3 23,9 24,0 24,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 60,5 60,5 62,8 62,8 35,2 33,6 34,2 34,5 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 69,3 69,4 67,3 67,6
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 30,8 22,0 31,8 29,9 42,0 41,3 39,3 38,5 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 16,6 20,1 14,5 15,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 20,9 20,9 20,9 20,9 48,1 48,0 46,7 47,1 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 16,8 18,5 18,7 24,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 900 2 022 1 327 1 528 1 402 1 487 1 584 1 716 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 315 1 456 1 680 1 785
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 9 231 9 269 9 370 10 370 14 411 14 514 15 271 16 988 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 15 219 15 378 16 222 20 023
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 1 251 7 468 55 749 861 1 379 1 408 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 995 1 244 1 108 1 362
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 13 14 14 14 283 313 304 318 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 429 421 427 437
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 885 2 021 1 302 1 466 1 306 1 368 1 459 1 593 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 857 1 036 1 044 1 235
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 200 674 216 721 138 302 156 000 81 986 81 610 84 533 90 979 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 135 039 164 223 165 405 195 833
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.