KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 15,6 15,5 15,3 15,2 30,6 25,1 24,6 19,9 22,3 17,1 25,1 24,6 19,9 22,3 17,1 19,2 16,9 17,3 10,9 9,4 16,3 20,8 13,5 17,0 21,2 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 20,7 19,8 20,1 20,3 22,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 69,8 83,5 82,7 81,8 83,7 63,4 63,6 64,2 72,8 60,6 63,4 63,6 64,2 72,8 60,6 65,6 67,8 68,8 62,0 56,8 49,0 54,0 54,2 67,0 70,3 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 72,6 73,7 75,9 80,0 83,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 29,4 62,2 24,2 20,9 31,1 30,9 33,3 26,3 22,4 26,6 30,9 33,3 26,3 22,4 26,6 32,8 37,7 29,7 31,5 25,7 30,4 35,1 28,7 25,7 27,8 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 34,9 37,1 26,3 23,3 20,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 18,8 12,4 13,3 14,1 21,4 30,2 29,9 29,1 23,2 29,8 30,2 29,9 29,1 23,2 29,8 24,3 19,3 20,6 26,4 29,9 37,1 35,7 32,6 27,0 17,0 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 6,8 6,9 6,2 5,9 5,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 995 1 405 1 014 1 069 1 149 872 1 028 1 074 1 125 1 525 872 1 028 1 074 1 125 1 525 1 187 1 361 1 367 1 870 2 958 1 053 1 202 1 224 1 263 1 338 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 1 152 1 331 1 300 1 281 1 326
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 35 821 27 593 21 605 33 333 20 732 17 571 18 441 19 880 20 620 20 975 17 571 18 441 19 880 20 620 20 975 18 839 19 220 20 988 19 953 17 665 22 352 18 116 19 819 17 060 22 575 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 23 330 23 667 25 891 22 910 21 032
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 3 730 3 191 2 982 2 001 1 129 1 046 1 055 1 417 1 466 1 673 1 046 1 055 1 417 1 466 1 673 1 182 1 388 1 396 1 380 1 829 800 838 1 595 1 464 1 438 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 845 1 261 1 261 1 033 1 038
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 15 15 15 15 30 663 649 535 548 835 663 649 535 548 835 424 367 390 205 190 299 401 261 345 603 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 664 650 663 674 731
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 921 975 967 1 052 1 136 746 885 934 961 1 099 746 885 934 961 1 099 858 911 985 1 183 1 947 918 1 001 1 047 1 093 990 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 745 812 896 905 919
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 114 188 119 237 117 449 127 505 139 816 111 885 130 819 137 823 154 787 127 122 111 885 130 819 137 823 154 787 127 122 117 443 127 606 133 150 129 502 150 536 97 580 98 748 102 888 114 806 164 801 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 109 647 116 989 129 177 130 724 133 417
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.