4406_0234
4406_0234
kostra
2019-04-23T06:35:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Gjerdrum, faktaark Landbruk Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 731 782 774 788 52 643 49 283 49 898 55 857 41 843 44 131 46 084 49 610 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 34 851 33 536 36 585 38 262
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,7 4,0 3,9 4,0 3,9 3,7 3,8 4,2 4,2 4,4 4,6 5,0 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 4,6 4,4 4,8 5,1
Landbrukseiendommer (antall) antall 199 197 197 197 13 607 13 486 13 127 13 174 9 942 9 926 9 926 9 825 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 7 656 7 624 7 624 7 564
Jordbruksbedrifter (antall) antall 66 65 68 67 4 170 4 066 3 847 3 840 2 938 2 911 2 889 2 845 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 2 135 2 082 2 023 1 980
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 25 183 23 967 25 276 24 560 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 729 696 731 868 730 233 729 423 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 761 834 753 878 745 660 745 281
Produktivt skogareal (dekar) dekar 44 596 44 244 44 244 44 244 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 3 024 128 2 998 524 2 998 524 3 011 618
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 30,2 1,0 33,1 0,5 1 027,9 1 509,0 613,5 992,3 1 105,2 566,6 440,1 238,8 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 735,3 1 904,2 792,2 5 992,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 19,2 1,0 32,1 0,0 780,0 1 206,6 525,0 452,5 784,9 471,7 282,8 196,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 314,3 1 084,5 541,4 754,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 11,0 0,0 1,0 0,5 247,9 302,4 88,5 539,8 320,3 94,9 157,3 42,8 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 421,0 819,7 250,8 5 237,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 1 553 2 073 1 231 1 539 1 165 1 286 1 638 1 453 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 603 433 329 799
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 4 5 3 7 501 541 635 474 445 545 443 460 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 259 268 356 235

Kontakt