KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 29 43 38 48 37 4 878 5 098 4 872 4 764 2 738 449 438 312 281 3 356 117 021 118 409 118 964 116 264 110 053 136 648 138 784 139 365 135 912 130 235 5 203 5 314 5 437 5 287 4 780
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 9 8 5 9 9 1 054 1 032 956 886 568 100 94 64 47 573 26 454 25 498 24 130 22 517 21 554 28 787 27 817 26 391 24 680 24 042 1 227 1 187 1 143 1 036 940
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 0 : .. 13 8 1 243 1 381 1 437 1 496 768 98 131 70 63 1 038 40 815 42 789 44 391 44 617 41 622 49 291 53 378 54 993 54 713 51 746 1 347 1 405 1 618 1 541 1 470
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall : 5 6 4 8 593 593 615 654 412 63 60 41 30 500 11 760 12 034 12 616 13 007 12 869 13 180 13 742 14 377 14 774 14 843 547 565 637 707 654
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 13 : 12 24 13 2 304 1 754 1 695 1 684 902 195 136 93 90 1 124 57 163 47 787 49 750 48 174 43 661 66 908 57 014 58 562 56 717 52 002 2 452 1 880 1 954 1 917 1 665
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 4 3 9 7 4 650 694 625 610 307 86 83 55 59 466 8 740 8 758 9 234 9 172 8 111 9 589 9 549 10 022 9 865 8 868 495 512 547 560 470
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 5 14 12 12 12 2 341 2 712 2 703 2 630 1 549 266 254 182 227 2 018 55 537 60 361 61 467 58 735 54 994 66 902 72 236 73 198 69 547 65 266 2 157 2 516 2 690 2 575 2 340
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt