4407_1557
4407_1557
kostra
2019-06-19T15:54:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Gjemnes, faktaark Plan, byggesak og miljø Gjemnes

KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 8 3 0 3 286 274 286 246 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 332 246 250 190
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 41 83 54 50 45 48 43 46 45 48 43 46 52 64 65 69
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 104 82 90 82 14 766 12 398 12 378 11 412 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 11 876 10 220 10 276 8 996
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 53 .. 25 0 7 724 0 4 812 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 6 560 0 3 976
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 23 36 26 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 17 15 35
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 21 30 34 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 39 32 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 84 140 66 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 120 102 116
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 3 1 1 276 168 181 258 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 354 164 251 390
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 80 100 100 .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 72 84 86 86 82 84 86 86 81 85 82 73 73
Netto endring i antall boliger (antall) antall 10 -3 .. .. 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 910 2 650 0 0

Kontakt