KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. 50 50 50 49 47 49 50 50 50 47 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 31 29 27 26 39 19 17 18 21 11 10 10 11 4 14 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 88 60 56 87 67 100 .. 100 67 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 10 19 29 26 29 11 23 38 40 24 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 41 44 54 45 67
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 3 1 1 1 .. 84 91 129 122 37 21 13 12 2 18 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 82 90 82 58 102 6 199 6 189 5 706 5 927 3 198 530 485 482 418 4 588 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 21 30 34 25 38 31 28 34 32 45 29 24 38 31 30 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 44
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 23 36 26 24 20 15 15 16 14 18 17 17 16 13 14 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 80 100 100 100 100 87 96 98 97 92 100 98 100 100 80 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 3 4 2 164 184 169 157 73 19 15 6 12 89 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 123 125 95 80 68
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 53 58 25 15 20 4 625 4 186 3 148 2 420 1 080 486 382 312 308 1 205 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 3 280 2 604 1 988 2 100 2 304
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 96 85 82 73 83 85 65 63 41 48 66 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 81 72 72 86 82
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 42 70 33 33 19 6 7 2 0 31 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 60 51 58 21 21

Kontakt