KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 637 1 887 1 537 1 642 2 069 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 9 674 10 474 10 095 8 533 7 453 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 43 738 47 055 46 517 49 874 49 401
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,7 4,4 3,5 3,8 4,7 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,2 3,5 3,4 3,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,2 3,4 3,4 3,6 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 439 433 433 433 437 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 3 020 3 003 3 003 2 644 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 13 831 13 787 13 787 13 725 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 121 124 120 116 115 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 570 552 537 431 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 670 2 636 2 560 2 513 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 24 507 24 916 25 086 24 445 24 584 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 119 345 119 256 117 000 93 751 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 535 829 536 026 539 793 540 144 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 143 351 140 997 140 997 142 810 142 661 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 1 149 901 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 788 704 2 792 846 2 792 846 2 793 065 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 2,8 1,5 6,9 20,8 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 55,5 17,5 36,0 21,5 28,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 615,5 458,6 1 204,1 414,8 307,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 2,8 1,5 6,9 20,8 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 36,1 11,6 35,6 15,2 27,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 403,1 254,4 602,3 183,1 167,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 19,4 5,9 0,4 6,3 1,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 212,4 204,2 601,8 231,7 140,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 93 26 57 0 71 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 355 166 182 237 290 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 962 999 1 575 1 023 3 106
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 15 10 9 18 13 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 132 123 87 80 97 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 657 665 523 518 535

Kontakt