KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Kirke

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 86,2 84,0 83,6 82,8 82,4 82,9 82,4 82,1 81,8 80,6 82,0 81,3 79,8 79,9 79,5 74,4 73,6 72,9 71,7 70,9 71,3 70,5 69,8 68,6 67,7 80,4 79,8 79,2 78,4 77,8
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 95,5 71,9 70,4 90,0 77,3 76,9 71,6 74,1 74,7 63,9 78,4 67,0 79,0 65,9 68,1 60,6 58,9 56,9 56,8 50,2 55,3 53,6 51,9 51,4 45,0 69,1 71,2 66,1 67,0 63,5
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 86,4 88,9 88,2 100,0 93,9 79,4 79,5 74,7 76,3 73,3 84,9 81,1 75,9 72,7 66,0 63,0 61,2 59,5 57,7 55,7 60,0 57,9 56,3 54,4 52,3 78,0 77,4 74,2 73,9 68,1
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 103,1 117,9 96,3 79,2 116,0 98,4 100,0 95,2 95,5 93,3 98,4 100,5 95,0 91,5 96,6 90,8 90,2 89,2 87,5 87,5 88,8 88,2 87,4 85,5 85,2 97,0 94,7 94,8 92,7 90,9
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 4,5 5,0 5,7 6,0 6,5 5,7 5,9 6,2 6,4 6,3 6,2 6,0 7,0 7,8 7,7 10,3 10,3 10,9 11,2 11,4 11,8 11,7 12,3 12,6 12,8 7,1 7,3 7,8 8,0 8,1
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 902 839 828 876 973 925 960 976 994 834 1 153 1 192 1 303 1 221 951 615 633 654 657 679 591 607 628 631 650 680 719 742 715 763
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 38 35 30 30 163 9 11 9 11 7 13 16 30 32 23 19 18 19 18 18 35 36 38 37 36 20 11 12 20 30
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt