4409_1532
4409_1532
kostra
2019-10-15T01:49:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Giske, faktaark Sosialtjeneste Giske

KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 99 110 119 124 8 831 8 895 8 572 8 539 4 746 4 729 4 529 4 635 11 267 11 548 11 551 11 467 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 4 904 5 203 5 314 5 437
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 23 31 24 31 2 052 1 992 1 834 1 678 1 223 1 110 1 021 935 2 896 2 828 2 759 2 518 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 149 1 227 1 187 1 143
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 14 14 28 35 3 044 3 152 3 107 3 249 1 507 1 529 1 531 1 639 3 420 3 581 3 704 3 634 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 1 280 1 347 1 405 1 618
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 15 18 17 22 1 005 933 909 963 515 510 500 515 1 196 1 170 1 210 1 255 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 575 547 565 637
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 50 58 39 41 3 989 4 349 3 379 3 337 2 135 2 243 1 698 1 824 5 363 5 794 4 324 4 506 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 2 154 2 452 1 880 1 954
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 15 14 14 13 697 702 615 653 452 424 424 454 1 170 1 118 1 151 1 190 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 528 495 512 547
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 54 48 61 60 3 834 4 125 4 352 4 642 2 108 2 042 2 132 2 161 5 490 5 922 6 210 6 339 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 2 011 2 157 2 516 2 690
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt