KOSTRA nøkkeltall

Gausdal - 0522 (Oppland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gausdal Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 85 83 87 87 87 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 4 538 4 683 4 890 4 773 4 761
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 14 13 14 14 14 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 25 26 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 66 67 64 64 64 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 57 60 60 61 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 322 1 171 6 671 883 695 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 821 1 648 1 457 1 897 1 970
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 13 048 18 952 17 920 18 195 18 368 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 10 461 8 357 11 462 12 237 13 912
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 67 44 100 40 33 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 28 28 28 30 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 74 79 98 133 68
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 : 1,3 1,3 2,6 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,2 9,7 7,2 6,4 4,9 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 20,1 19,3 15,6 13,2 12,1

Kontakt